Systém Teamcenter riadi životný cyklus produktu

Takmer všetko okolo nás sa postupne digitalizuje, štandardizuje a optimalizujte. Je to moderný trend posledných desaťročí aj v akomkoľvek výrobnom procese, ktorého finálna produkcia má byť úspešná a zisková. Svetoznámy softvér nemeckej spločnosti Siemens pod označením Teamcenter® je práve pre tento účel vyvíjaný a dodávaný na trh. Je to moderný, pružný a adaptabilný softvérový systém riadenia tzv. životného cyklu produktu PLM (Product Lifecycle Management).

Teamcenter
Siemens PLM TeamCenter 9.1

Riadenie zmien a pracovného  toku

Bez efektívnych PLM procesov ľudia strácajú čas zaoberaním sa neaktuálnymi informáciami. Zamestnanci firmy zisťujú, ako by mohol vyzerať ich výrobný proces v blízkej budúcnosti. Hľadajú informácie, ktoré potrebujú na to, aby dobre vykonali svoju aktuálnu prácu. Riadenie zmien vo vývoji a výrobe produktu môže byť obzvlášť náročné. V mnohých prípadoch nie je vplyv zmeny v jednotlivých oblastiach výrobného procesu jasne definovaný a pochopený. To môže viesť k prekročeniu rozpočtových nákladov a stratovým omeškaniam. Aplikácia softvéru Teamcenter a jeho tímové používanie týmto problémom a stratám predchádza.

Teamcenter

Teamcenter, PLM a workflow

Vďaka možnostiam Teamcenter sa dá znížiť manuálne úsilie a náklady na správu akéhokoľvek procesu PLM. Od koordinácie zložitých zmien v jednotlivých disciplínach, až po vykonanie jednoduchého preskúmania dizajnu a nasmerovania odpovedí na problémy s kvalitou. Ľudia sa tak môžu zamerať na správne úlohy a správne údaje, aby mohli prijať správne rozhodnutia v správny čas. Jednotlivci aj pracovné skupiny vo všetkých disciplínach presne pochopia, čo sa mení a aký to má vplyv na výrobu. Teamcenter dolaďuje podmienky tzv. workflow, t.j. postupnosť priemyselných, administratívnych alebo iných procesov.

Teamcenter
Smart riešenie.

Integrácia softwéru zabezpečí komplexnosť

Integrácia softvéru Teamcenter pre včlenenie dodávateľov do stratégie riadenia životného cyklu produktu (PLM) je rozhodujúca pre úspech na dnešnom trhu. Zvýšená zložitosť a stlačené výrobné cykly vedú k produktom, ktoré sú navrhnuté a schvaľované globálne rozptýlenými tímami vrátane dodávateľov. Keďže vaši dodávatelia preberajú väčšiu zodpovednosť za väčšiu časť vašich produktov, potrebujete, aby spolupracovali s ľuďmi v rámci vašej firmy aj zapojením sa do Teamcenter.