Súťažné podmienky

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Birando s.r.o., so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava, IČO: 46 168 974, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  73380/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže 

Súťaž „Začni blogovať a vyhraj jednu z troch poukážok na nákup v Martinuse“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 15.8. 2014 do 30.9. 2014 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže vyplnila vo všetkých bodoch dotazník zverejnený na facebooku alebo web stránke taksiprecitaj.eu  usporiadateľa súťaže a vyplnený dotazník bude následne odoslaný (ďalej „súťažiaci“). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Všetci súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže odovzdajú riadne a vo všetkých bodoch vyplnený dotazník budú automatický zaradený do žrebovania.

Zapojením sa súťažiaceho do súťaže, súťažiaci súhlasí, že súťažný článok sa počas trvania súťaže a ukončenia súťaže stáva majetkom usporiadateľa súťaže. Súťažiaci však stále ostáva autorom všetkých jeho článkov.

4.Výhry 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce výhry:

  • 3 krát nákupnú poukážku v hodnote 10 Eur do kníhkupectva Martinus

Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Konečné určenie poradia súťažiacich sa uskutoční dňa 30.9. 2014 a bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov usporiadateľa, v priestoroch sídla usporiadateľa súťaže.

Výsledné poradie bude určené podľa súčtu jednotlivých sociálnych aktivít pod blogom autora.

Výherca bude o výhre informovaní písomne na ním zadanú adresu uvedenú v dotazníku.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním zadanú adresu uvedenú vo formulári, a to najneskôr do 14 dní odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

6. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

7. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke taksiprecitaj.eu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke taksiprecitaj.eu. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.