Biologická aktivita v pôde s pridaným zeolitu – teda organo-zeolit-pôdnym substrátom (druhá časť)

Zeolitové biohnojivo ako čiastočná náhrada za klasické umelé hnojivá?

zeolit
Zeolit ako prídavok do hnojiva na rastlinky

Mnohé pokusy využiť bežné chemické hnojivá na oživenie a rekultiváciu environmentálnych záťaží nepriniesli príliš veľký dlhodobý účinok. Prekonať tento problém však môžu práve zeolity, resp. organo-zeolitové biohnojivá.

Bolo experimentálne a laboratórne dokázane (napr. univerzitné pracoviská v Cambridge, UK) alebo aj priamo v terénnych poľných podmienkach (napr. gruzínske akademické pracoviská), že minerál klinoptilolit, zmiešaný a kompostovaný v určitom pomere spoločne s odpadmi zo živočíšnej výroby (exkrementy hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných), sa stáva nasýteným amoniakom NH4. Pridaním do mierne vlhkej pôdy sú aniónové ióny v takomto substráte opäť vymieňané s okolitým prostredím a okysličované nitrifikačnými baktériami. A tým sa mikrobiálna aktivita v pôdnom profile zvyšuje. Ďalšie pridanie čerstvého podrveneného zeolitu klinoptilolitového typu do takejto pôdy sa prejaví ďalším rýchlejším a zdravým rastom rastliniek.

Fytotechnológie a zeolitové substráty

V ostatných rokoch sa objavujú početné snahy a pokusy o využitie možností fytotechnológií na podporu udržateľného využitia krajiny a zvýšenia bezpečnosti potravín. Aj ako technologické prostriedky pre oživovanie rozsiahlych kontaminovaných plôch zeme. Objavilo sa aj niekoľko odborných štúdií zaoberajúcich sa špecifickým organo-zeolit-pôdnym systémom. Detailné sledovanie populácií baktérií v takto vylepšených pôdach napríklad ukázali, že:

 • množstvo mikroorganizmov vzrástlo až 2,5 krát a zmeny sa vyskytli aj v ich kvalitatívnych charakteristikách
 • mikrobiálna aktivita v ošetrených pôdach sa v priebehu zimy nespomalila v porovnaní s pôdou s pridanými umelými hnojivami alebo aj pôdou ležiacou ladom
 • pôda s hnojivom obsahujúcim bio zeolit mala viac vitality pre nadchádzajúci rast rastlín v novom vegetačnom období
 • meraním pôdnej respirácie k indexu mikrobiálnej aktivity sa zistilo, že pridaním ďalšieho podrveneného zeolitu klinoptilolitového typu do už ošetrenej pôdy, došlo k nárastu rýchlosti dekompozície (rozkladu) pôdnej organickej hmoty, čo naznačuje možnú vysokú aktivitu mikróbov
 • zeolit
  Poznáte výhody hnojiva s prídavkom zeolitu?

  mikrobiálna dynamika odhalila nárasty a úbytky v počte mikroorganizmov a ich celkovej biomasy; frekvencia tejto pulzácie bola vyššia v ošetrenej pôde čo naznačuje, že prítomný minerál klinoptilolit prospieva k intenzívnemu vývoju mikroorganizmov

 • bolo tiež pozorované, že mycolytické baktérie, spôsobujúce dezintegráciu a rozpad buniek vláknitých húb, prevládajú a množstvo hubovitých druhov sa znížilo o polovicu
 • v ošetrenej pôde boli identifikované 50 – 60 mm veľké améboidné agregáty (zhluky) mikróbov; to možno naznačuje zmeny v celkovej porozite pôdy, jej celkovému prevzdušneniu a možnosti pre vývoj aeróbnych baktérií
 • metódou elektrónovej mikroskópie sa študovali aj kryštály klinoptilolitu z organo-zeolitového substrátu vo vlhkej pôde; vonkajší povrch kryštálov bol pokrytý molekulami vody v podobe „biofilmu“, ktorý mohol vyvolávať a podporovať dodatočnú aktivitu nitrifikačných baktérií
 • je možné predpokladať, že takéto aktivity sú umožnené a spôsobené aj zvýšenou pohyblivosťou iónov v pórovej vode pôdneho substrátu

Je zeolit klinoptilolitového typu skutočne tou nádejou?

Áno, určite je. Chce to asi len čas, trpezlivosť a hlavne dostatok grantov a investícií do dobrých vedecko-výskumných projektov.

A tú nádej, samozrejme.